Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Ki Dr. Makó Klaudia?

 

Dr. Makó Klaudia, Budapesten regisztrált ügyvéd vagyok, a drmakoklaudia.hu weboldal, logó és knowhow jogtulajdonosa.

 

Adataimat itt találod:

 

székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3.;

ügyvédi igazolvány száma: Ü-121198,

adószám: 50238602-1-41;

Budapesti Ügyvédi Kamara által 19593 lajstromszámon nyilvántartva (nyt. szám: 01-002875),

KASZ: 36064930

E-mail: dr.mako.klaudia@gmail.com

Felelősségbiztosítóm: Allianz Hungária Zrt.

 

Kérlek, figyelmesen olvasd el a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSzF), ugyanis ez tartalmazza Dr. Makó Klaudia ügyvéd mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a http://drmakoklaudia.hu weboldalon hirdetett, online nyújtott jogi szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: Ügyfél vagy Ügyfelek) jogait és kötelezettségeit.

 

  1. Értelmező rendelkezések

 

Jelen ÁSzF alkalmazásában:

 

   a) Szolgáltató (vagy Ügyvéd):

A Szolgáltató Dr. Makó Klaudia ügyvéd (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3.,
KASZ: 36064930, adószám: 50238602-1- 41), aki a http://drmakoklaudia.hu weboldalt, ennek rendszerét üzemelteti, illetve a rendszerrel kapcsolatos know-how szerzői- és védjegy jogok kizárólagos jogosultja.

 

b) Üzemeltető: Makó Klaudia ügyvéd. Üzemeltető magánszemély szakvizsgázott ügyvéd, aki az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Üttv.), illetve a vonatkozó kamarai szabályzatokban foglaltaknak minden tekintetben megfelel, érvényes kamarai regisztrációval és közepes összegű felelősségbiztosítással rendelkezik, így jogosult az ügyvédi szolgáltatást saját nevében és kockázatára végezni.

 

c) Ügyfél/Tag: A Szolgáltatást a saját nevében igénybe vevő természetes, vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet.

 

d) Ügyvéd: a weboldalt üzemeltető, Dr. Makó Klaudia, (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3.; ügyvédi igazolvány száma: Ü-121198, adószám: 50238602-1-41; Budapesti Ügyvédi Kamara által 19593 lajstromszámon (nyt. szám: 01-002875),KASZ: 36064930) ügyvédi kamaránál regisztrált, aktív ügyvéd vagyok, érvényes felelősségbiztosítással rendelkezek, problémádhoz empatikusan, segítőkészen áll, ismerem és betartom a hatályos jogszabályokat és etikai iránymutatásokat.

 

e) Jogi szolgáltatás: Szolgáltató az Ügyfélnek a http://drmakoklaudia.hu rendszeren keresztül nyújtott, következő jogi szolgáltatások: tanácsadás (online stream felület igénybevételével, vagy emailben) és okiratszerkesztés (szerződésírás, beadványszerkesztés, stb.), illetve letölthető iratminták, képviselet.

 

f) Adat: minden olyan információ, tény, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatóval, valamint a Szolgáltató az Ügyféllel a Szolgáltatással összefüggésben közöl. Ügyvédi titkot képező Adat (a továbbiakban: Ügyvédi Titok): minden olyan információ, tény, vagy egyéb adat, amelyet az Ügyfél az Ügyvéddel a Jogi szolgáltatások teljesítése során, azzal összefüggésben közöl, oszt meg. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az Ügyvédi Titokkal összefüggő Ügyvédi kötelezettségeket az Üttv. 9. §-a szabályozza, eszerint:

 

„9. § (1) Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást. (2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.

(3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyvédi titokról való tanúvallomás tételét és adatszolgáltatás teljesítését bármely hatósági és bírósági eljárásban köteles megtagadni, kivéve, ha a titoktartási kötelezettsége alól felmentést kapott az ügyvédi titokról rendelkezni jogosulttól, azzal, hogy – a 12. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – a védőként megismert ügyvédi titokról való tanúvallomás tételre és adatszolgáltatás teljesítésére felmentés érvényesen nem adható.

(4) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.”

Hogyan biztosítjuk az ügyvédi titoktartást?

  • oldalunkon SSL biztonsági tanúsítványt használunk,
  • a velem folytatott beszélgetésedet rajtad és az rajtam kívül senki nem láthatja, hallhatja, erről A szolgáltatásnyújtás minden adata, sőt, maga a szolgáltatásnyújtás ténye is ügyvédi titoknak minősül.

 

g) Weboldal: http://drmakoklaudia.hu domainnévvel ellátott weboldal.

Ellenkező megállapodás hiányában jelen ÁSzF az Ügyfél és az Ügyvéd között létrejött, a http://drmakoklaudia.hu oldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogviszonyra kiterjed.

A szerződés létrejötte, a szolgáltatások igénybevételének feltételei

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a weboldalon ingyenes és térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat érhet el. Ingyenes szolgáltatásaink regisztrációhoz nem kötöttek, azokat bárki korlátozás nélkül igénybe veheti.

 

 

  1. Ingyenes szolgáltatások (Szolgáltatás)

 

2.1. Szolgáltató az Ügyfelek részére a weboldalon keresztül az alábbi ingyenes szolgáltatásokat nyújtja: – jogi blog, Vlog, E-book, stb.

 

2.2. A Szolgáltatás igénybevétele során Ügyfél jogosult a Weboldal fórumaihoz hozzászólni, kérdést feltenni, jogosult továbbá a Weboldal blogbejegyzéseihez hozzászólni, illetve az ingyenes jogi hírlevélre feliratkozni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ingyenes Szolgáltatás igénybevétele során a hozzászólásai nyilvánosak, tudomásul veszi továbbá, hogy hozzászólásai, az általa közzétett tartalmak, stb. nem sérthetik más szerzői, vagy személyiségi jogait, nem valósíthatnak meg bűncselekményt, illetőleg nem sérthetnek más hazai, vagy európai uniós jogszabályi rendelkezéseket; tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató jogosult az általa ilyennek ítélt tartalmakat Weboldaláról eltávolítani.

 

2.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy hozzászólásai, illetve az általa feltöltött egyéb tartalmak kizárólag az itt felsorolt okból kerülhetnek eltávolításra, ennek megítélése azonban a Szolgáltató kizárólagos joga. Ügyfél tudomásul veszi, hogy hozzászólása eltávolítása miatt semmiféle kártérítési-, vagy egyéb igényt nem támaszthat Szolgáltató felé, tudomásul veszi továbbá, hogy az általa feltöltött jogszabályellenes, avagy harmadik személyek jogát bármilyen módon sértő tartalmakért a Szolgáltatót teljeskörűen kártalanítani köteles, amennyiben harmadik személy ilyen igényt támaszt Szolgáltató felé az Ügyfél által feltöltött tartalmak következtében.

 

2.5. Szolgáltató vállalja, hogy az ingyenes Szolgáltatásokat, az ennek során a Weboldalra feltöltött tartalmakat a megfelelő szakemberek – ügyvédek, adótanácsadók, építész szakemberek, stb. – közreműködésével, magas szakmai színvonalon nyújtja, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

 

  1. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások (Jogi szolgáltatások)

 

3.1. Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalon felületet biztosít annak érdekében, hogy az Ügyfelek és a közötte, mint Ügyvéd között jogi tanácsadásra, illetőleg okiratszerkesztésre irányuló ügyvédi megbízási szerződés jöjjön létre akként, hogy a megbízás teljesítése szintén a Weboldalon keresztül, online, vagy email útján történjen (a továbbiakban: Jogi Szolgáltatások). Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ügyvédet a megbízás teljesítéséért díj – Ügyvédi munkadíj illeti meg, a jelen ÁSzF-ben foglaltak szerint.

 

3.2. Ügyfél és a Szolgáltató között ügyvédi megbízási szerződés jön létre, amely megfelel az Üttv. rendelkezéseinek, azaz – többek között -: – az Ügyvéd a megbízás teljesítése során teljeskörű titoktartásra köteles, – Ügyvéd a tevékenységéért teljeskörű anyagi felelősséggel tartozik, ennek érdekében köteles megfelelő – legalább a minimális biztosítási összeget elérő – felelősségbiztosítással rendelkezni, – az Ügyvéd a tevékenysége során köteles a jogszabályokat betartani, ennek megfelelően eljárni és ilyen tanácsot adni, – az Ügyvéd elsődlegesen az Ügyfél érdekét köteles képviselni, – az Ügyvédet a megbízás teljesítéséért díj illeti meg. Tekintettel arra a tényre, hogy az Ászf, illetve a weboldalon elküldött megrendelés írásbeli szerződésnek minősül, felek megállapodnak, hogy szerződésüket írásbeli szerződésnek ismerik el, ilyennek ismerik el továbbá az email kommunikációt is a felek között, amennyiben az a jelen általános szerződési feltételekben, illetve az Ügyfél által a megrendelés során megadott email címmel történik. Mindezekre tekintettel az Ügyfél nem köteles az Ügyvéddel külön megbízási szerződést is kötni (a Weboldalon, illetve egyéb módon online – pl. emailben – nyújtott szolgáltatásaira vonatkozóan), az a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával, illetve a megrendelés elküldésével megkötöttnek minősül.

 

3.3. A Jogi szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél előzetesen azt a Weboldalon keresztül írásban megrendelje, időpontfoglaló alkalmazás útján. Ennek során Ügyfél legalább az alábbi személyes adatait köteles megadni: – név, – lakcím, – PayPal adatok, Bankkártya adatok, avagy egyéb, a fizetés beazonosításához szükséges adatok, – email cím, – esetleg telefonszám, vagy egyéb elérhetőség (Viber, Skype, Messenger). Ügyfél tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok helyességéért kizárólag ő felel. Ügyfél a személyes adatait bármikor jogosult módosítani a Weboldal felületén keresztül. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Jogi szolgáltatás igénybevételéhez, illetve annak Szolgáltató Ügyvéd általi megfelelő teljesítéséhez esetleges további adatokra lehet szükség, amelynek megadására nem köteles, ugyanakkor annak elmulasztása befolyásolhatja a Jogi szolgáltatás megfelelő teljesítését. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy tőle a Jogi szolgáltatás igénybevétele során kizárólag olyan adat kerül bekérésre, amely a Jogi szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez szükséges, az adatra kiterjed továbbá az I.f), illetve a 3.2. pontban foglalt titoktartási kötelezettség.

 

3.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a megbízás teljesítés során okiratot lát el ellenjegyzésével, köteles a jognyilatkozatot tevő felek személyazonosságát és aláírási jogosultságát ellenőrizni személyi okmányok, cégkivonat, vagy aláírási címpéldány alapján. Az ellenjegyző Ügyvéd jogosult továbbá a jognyilatkozatot tevő félnek, illetve meghatalmazottjának a rendelkezésére bocsátott adatait, vagy a bemutatott igazolványait úgy is ellenőrizni, hogy megkeresi a személyiadat-és lakcímnyilvántartást, a járművezetőiengedély-nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást, a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerveket avégett, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok egyeznek-e a nyilvántartási adatokkal. Az Ügyvéd az adategyeztetés iránti megkeresésben köteles megjelölni a vonatkozó jogügyletet is, valamint nyilvántartást kell vezetnie a jogügyletről és az azzal kapcsolatos adatigénylésről. Az Ügyvéd az ellenőrzés során tudomására jutott adatokat csak az okirat elkészítésével kapcsolatos tevékenysége során használhatja fel, csak bíróság, ügyészség, büntetőeljárás során eljáró hatóság és a fegyelmi ügyben eljáró kamara részére továbbíthatja. Az adatok papíralapú másolatát az Ügyvéd megőrizheti, azonban azokat a többi irattól elkülönítetten kell tárolni és 5 év után ki kell selejtezni.

 

3.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jogi szolgáltatások aktuális díjai a megkeresés, ügyféli igény jellemzőitől függően változhatnak. Szolgáltató kijelenti és Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ügyvédi díj szabad megállapodás tárgyát képezi, a megbízási díjról a felek minden esetben írásban – emailben – állapodnak meg.

 

3.6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jogi szolgáltatásokat csak azt követően jogosult igénybe venni, miután annak a 3.7. pontban meghatározott díját előzetesen megfizette az alábbi fizetési módok valamelyikének igénybevételével: – banki átutalás, – Paypal, – bankkártya. Ügyfél a Jogi szolgáltatás megrendelésekor a megfelelő űrlap kitöltésével nyilatkozik az igénybe venni kívánt szolgáltatásról. Szolgáltató a beérkezett ügyfél igényt követő 24 órán belül elektronikus számlát állít ki az Ügyfél nevére és azt elektronikus levélben az Ügyfélnek megküldi.

 

3.7. Elállás: Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014-es kormányrendelet 13. és 20. §-ai szerint az ügyvédi megbízási szerződéstől nem jogosult elállni, tekintettel arra a körülményre, hogy az igények benyújtása folyamatos és Szolgáltató ügyvéd és munkatársai munkájukat és napirendjüket a folyamatosan érkező igényekhez igazodva alakítják ki és vállalásuk szerint a teljesítést az igények beérkezését követően a lehető leghamarabb megkezdik. Az elállási jog kizárása nem érinti az Ügyfél felmondási jogát. Az Üttv. szerint Ügyfél az ügyvédi megbízási szerződést írásban, indokolás nélkül bármikor felmondhatja. Ez esetben az Ügyfél és a Szolgáltató egymással elszámolni kötelesek.

 

3.8. Minőségbiztosítás: Szolgáltató és Ügyvéd vállalja, hogy amennyiben a rendszerén keresztül nyújtott Jogi szolgáltatások minősége miatt az Ügyfél az illetékes kamaránál eljárást indít és az Ügyvéd felelősségét jogerős kamarai fegyelmi határozat állapítja meg, úgy Ügyfél az üggyel kapcsolatban kifizetett ügyvédi megbízási díjnak megfelelő értékű ingyenes jogi szolgáltatást vehet igénybe az Ügyvédtől, amennyiben kéri. Az ilyen módon igénybe vehető Jogi szolgáltatás értéke megegyezik azzal az értékkel, amennyit Ügyfél a jogerősen elmarasztalt Ügyvédnek a marasztalással érintett eljárása érdekében felhasznált.

 

3.9. Szolgáltató kijelenti, hogy a Jogi szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban Ügyvédi titok körébe tartozó személyes adatot ismer meg és kezel, ennek során kötik őt az Üttv., illetve a MÜK Etikai szabályzatának titoktartási rendelkezései.

 

3.10. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai nélkül, mások számára nem azonosítható módon az általa a Jogi szolgáltatás nyújtása során feltett kérdések és a válaszok a Dr. Makó Klaudia és Webügyvéd facebook oldalon, illetve a Blog-Vlog rovatban megjelenítésre kerüljenek anonim formában akként, hogy azt egy rövid szöveges cikk keretében a Szolgáltató Ügyvéd írja meg és teszi közzé. Ügyfél a jelen pontban foglalt hozzájárulását bármikor jogosult megtagadni, illetőleg visszavonni a Szolgáltató Ügyvéden keresztül, ez esetben Szolgáltató a cikket haladéktalanul eltávolítja.

 

 

III. Titoktartás

Minden olyan adat, információ, irat, melyet Ügyfél a Szolgáltatóval, illetve Szolgáltató az Ügyféllel közöl, üzleti és/vagy ügyvédi titoknak minősül. Szolgáltató a rábízott üzleti/ügyvédi titkot a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy az általa alkalmazott munkavállalók és megbízott alvállalkozók szerződése tartalmazza a kötelező titoktartási nyilatkozatot. Az adatok a rendelési és a regisztrációs oldalon történő adatforgalom ideje alatt védettek, hozzáférési engedéllyel nem rendelkező, illetéktelen személyeknek nem elérhetők. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség nem érinti az Ügyvédi titok védelmére vonatkozó szabályokat, arra az ott írottak az irányadóak.

 

 

  1. Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya

Szolgáltató weboldalán megtekinthető az Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege, továbbá a megelőző ÁSzF-ek a Szolgáltató internetcímén időrendben közlésre kerülnek. Az ÁSzF változása esetén a szolgáltatás megrendelésekor hatályos ÁSzF az irányadó. Az általános szerződési feltételek bármilyen változása esetén Szolgáltató a változásokat és az ÁSZF egységes szövegét is közzéteszi a honlapján, megjelölve rajta a hatálybalépés dátumát is. Változás esetén a változások a hatálybalépést követően megkötött szolgáltatási jogviszonyokra vonatkoznak, az ÁSZF-nek visszamenőleges hatálya nincs.

 

 

  1. Záró rendelkezések

4.1.Felek kijelentik, hogy a Jogi szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült vitás kérdéseiket igyekeznek békés úton, egyeztetés útján megoldani. Ennek eredménytelensége esetén Felek az illetékes hatósághoz és bírósághoz fordulhatnak.

  

4.2. Ügyfél kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek minden pontját figyelmesen elolvasta, azt értelmezte és megismerte és mint magára nézve kötelezőt fogadja el.

 

 

Budapest, 2021. október 12. napján

 

 

Dr. Makó Klaudia ügyvéd