Információs rendszer vagy adat megsértése

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Ez a bűncselekmény forma a számítógépes bűncselekmények körébe tartozik, a Büntető Törvénykönyv 423. §-a szabályozza, illetve van a tényállásnak önálló bűnsegédi alakzata is, amit a 424. § tartalmaz.

A 423. § szerinti bűncselekményt az követi el, aki információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve vagy azt megsértve bent marad.

Ugyanezen pont alatt szabályozza minősített esetként a törvény azt az elkövetési magatartást, ami a jogosulatlan belépésen, bent maradáson túl az információs rendszerben további károkat is okoz, azaz a rendszer működését akadályozza, avagy a rendszerben tárolt adatokat jogosulatlanul megváltoztatja, törli, hozzáférhetetlenné teszi.

A 424. §-ban szabályozott önálló bűnsegédi tényállás szerint az valósít meg bűncselekményt, aki informatikai bűncselekmények elkövetése céljából másnak jelszót vagy számítástechnikai programot készít, átad, hozzáférhetővé tesz, megszerez, vagy forgalomba hoz, illetve jelszó vagy számítástechnikai program készítésére vonatkozó gazdasági, műszaki, szervezési ismereteit más rendelkezésére bocsátja. Ezen bűnsegéd mentesülhet a felelősségre vonás alól, amennyiben – mielőtt a bűncselekmény elkövetéséhez szükséges vagy ezt megkönnyítő jelszó vagy számítástechnikai program készítése a büntető ügyekben eljáró hatóság tudomására jutott volna – tevékenységét a hatóság előtt felfedi, az elkészített dolgot a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a készítésben részt vevő más személy kilétének megállapítását.

A bűncselekmény védett jogi tárgya az információs rendszerek megfelelő működéséhez és a bennük tárolt adatok megbízhatóságához, titokban maradásához fűződő érdek. A bűncselekményt 2002-től az Európa Tanács Informatikai bűnözésről szóló Egyezménye (Cybercrime Egyezmény) hatására léptették életbe 2002. április 1-jétől.

A bűncselekmény elkövetési tárgya az információs rendszer, melynek fogalmát maga a Btk. adja meg. Eszerint információs rendszer az adatok automatikus feldolgozását, kezelését, tárolását, továbbítását biztosító berendezés, vagy az egymással kapcsolatban lévő ilyen berendezések összessége §, de természetesen az összekapcsolásuk révén létrejött hálózat is.

Ebből adódóan minden olyan berendezés ide tartozik, amely közvetlen emberi beavatkozás nélkül végez adatfeldolgozást, függetlenül attól, hogy köznapi értelemben a számítógépek közé soroltatik-e. Így e körbe tartozik például a közcélú távbeszélő szolgáltatás, illetve a közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére szolgáló elektronikus kártya, a közcélú mobiltelefont vezérlő mikroszámítógép és valamennyi, a számítástechnikai berendezések felhasználásával működő hírközlési, telekommunikációs rendszer is.

A törvény a jogosulatlan magatartások széles skáláját lefedi az általános elkövetési magatartások használatával. Kiemelendő, hogy az információs rendszerbe való jogosulatlan adatbevitel önmagában nem szankcionálandó magatartás, csak akkor, ha az további, nem kívánt következményekhez vezet, így ha a rendszer működését akadályozza. Az adat megváltoztatása a tartalmának vagy például valamely jellemzőjének körében foganatosított módosítást jelent. A törlés az adat megsemmisítését, míg a hozzáférhetetlenné tétel megsemmisítés nélkül a jogosult elől történő – akár időleges – elzárását öleli fel. Nem feltétel, hogy e magatartások eredményeként magában az információs rendszerben is változás, zavar álljon be.

E bűncselekmény valósul meg akkor is, ha a fenti magatartások eredményeként az információs rendszer nem, vagy nem megfelelően működik.

A számítógépes bűncselekmények jelentősége, elterjedtsége rendkívüli módon megnőtt, különös figyelemmel arra is, hogy a legtöbb hatósági, kormányzati adatkezelés is ilyen hálózatok segítségével történik, emellett az ilyen adattömeg a magánszférában is jelentős gazdasági értéket képvisel, így védelmük kiemelt jelentőséggel bír, hazánkban a Nemzeti Nyomozóiroda külön szervezeti egysége foglalkozik a számítógépes bűncselekmények felderítésével és üldözésével.

Hírlevél feliratkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut congue nulla lectus, at suscipit orci pretium et.