GDPR – ügyféljogok

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Az adatvédelmi rendelet – GDPR – az ügyféljogokat is kiszélesíti – most ezen új jogosultságokból sorolunk föl néhányat!

Hozzáféréshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték,
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelőnek nincs más jogalapja,
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jogok:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Hírlevél feliratkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut congue nulla lectus, at suscipit orci pretium et.